forward-right_adjusted
Akumulátory Bosch

Informácie o ochrane osobných údajov

 1. Informácie o ochrane údajov

  Robert Bosch, spol. s r. o. (ďalej „Bosch“, príp. „My“ alebo „Nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

 2. Robert Bosch, spol. s r. o. rešpektuje vaše súkromie

  Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

  Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

 3. Prevádzkovateľ

  Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Robert Bosch, spol. s r. o.; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

  Naše kontaktné údaje sú:

  Robert Bosch, spol. s r. o.

  Ambrušova 4
  821 04 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 31355579

  Mená osôb oprávnených k zastupovaniu: Milan Šlachta, Karol Ondruš, Nora Houšťavová

  Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 5514/B

 4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

  1. Kategórie spracovávaných údajov

   Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

   • komunikačné údaje (napr. IP adresa)
   • údaje o pohybe
  2. Zásady

   Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

  3. Účely spracovania a právny základ

   My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

   1. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).
   2. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: zmluvné plnenie).
   3. Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).
   4. Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu príp. na základe súhlasu (právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).
   5. Zachovávanie a ochrana našich práv (právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).
  4. Deti

   Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 16 rokov.

  5. Poskytovateľ služieb (všeobecne)

   Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, programovanie, dátový hosting. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

 5. Použitie súborov cookies

  V rámci prípravy našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania.

  Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení. Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

  1. Kategórie

   Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk.

   Využívanie online ponúk je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

   1. Technicky potrebné súbory cookies

    Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov. Tieto súbory cookies sa po konci Vašej návštevy vymažú.

   2. Technicky nepotrebné súbory cookies a mechanizmy sledovania

    Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas. Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania rozdeľujeme na dve pod kategórie:

  2. Komfortné cookies

   Tieto súbory cookies uľahčujú obsluhu a umožňujú tak komfortné surfovanie v rámci našej online ponuky, napr. v týchto súboroch cookies je možné uložiť Vaše nastavenia jazyka.

  3. Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

   Všeobecne

   Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní:

   - Štatistika:

   Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.

   - Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):

   Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa pre-smeroval na našu stránku. Informácie získané po-mocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

   - Sociálne pluginy (Social Plugins)

   Na niektorých stránkach našej online ponuky sú zač-lenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktoré na svojej strane môžu používať súbory cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k sociálnym pluginom nájdete v odseku Sociálne pluginy.

   - Retargeting

   Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľné technológie používateľských profilov. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k hore uvedeným účelom prípadne aj tretím osobám. V tejto súvislosti prihliadajte na upozornenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

   Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

   1. Google Analytics

    Názov: Google Analytics

    Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

    Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí), UX-Testing

  4. Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

   V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania:

   Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

   1. Vypnutie všetkých súborov cookies

    Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

   2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

    Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte Váš príslušný súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania.

    V našich nastaveniach súkromnej sféry môžete zrušiť už udelený súhlas s účinkom do budúcnosti alebo nám udeliť aj Váš súhlas v neskoršom čase.

 6. Externé odkazy

  Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

 7. Zabezpečenie

  Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

 8. Práva používateľov

  Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

  Právo na informácie a vysvetlenie:

  Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o vás spracovávame.

  Právo na opravu a vymazanie:

  Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

  Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

  Obmedzenie spracovania:

  Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

  Odmietnutie spracovania údajov:

  Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme vaše údaje spracovávali. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

  Odmietnutie priameho marketingu:

  Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že vaše odmietnutie a používanie vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

  Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

  Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

  Odvolanie súhlasu:

  Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

  1. Prenášateľnosť údajov

   Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

  2. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

   Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

   Krajinský splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám

   Adresa:

   Königstrasse 10a
   70173 Stuttgart
   NEMECKO

   Poštová adresa:

   Postfach 10 29 32
   70025 Stuttgart
   NEMECKO

   Tel.: 0711/615541-0
   FAX: 0711/615541-15
   E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de]

 9. Zmena informácie o ochrane údajov

  Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

 10. Kontakt

  Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Prevádzkovateľ“.

  Na uplatnenie Vašich práv, ako aj na ohlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov použite nasledujúci odkaz:

  https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

  Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

   

  Referent ochrany údajov
  Oddelenie informačnej bezpečnosti a súkromia skupiny Bosch (C/ISP)
  P.O.Box 30 02 20
  0442 Stuttgart
  NEMECKO

  Alebo e-mail: DPO@bosch.com.

   

  Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:

  Email: oou@cz.bosch.com

 11. Dátum účinnosti

  1.8.2019